ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Η εκπόνηση ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων και η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι υποχρεωτική για κτίρια άνω των 50m2 στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Υφιστάμενα κτίρια που πωλούνται
 • Υφιστάμενα κτίρια που μισθώνονται

Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια για τα οποία ο φάκελος έκδοσης οικοδομικής άδειας υποβλήθηκε μετά την 1/10/2010. Η ανακαίνιση θεωρείται ριζική όταν οι επεμβάσεις στα δομικά στοιχεία ή στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις έχουν συνολικό κόστος άνω του 25% της αξίας του κτίριού, εξαιρουμένης της αξίας του οικοπέδου, ή όταν η ανακάινιση εφαρμόζεται σε ποσοστό άνω του 25% της εξωτερικής επιφάνειας του κελύφους.

εκπόνηση ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων

Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Από την υποχρέωση εκπόνησης ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης εξαιρούνται:

 • Διατηρητέα κτίρια και μνημεία
 • Κτίρια θρησκευτικών δραστηριοτήτων
 • Κτίρια αγροτικών χρήσεων
 • Κτίρια αποθήκευσης
 • Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, εκτός των κτιρίων με χρήση γραφείων
 • Κτίρια στάθμευσής οχημάτων (γκαράζ)
 • Πλυντήρια οχημάτων
 • Πρατήρια υγρών καυσίμων
 • Μη μόνιμα κτίρια με διάρκεια ζωής έως 2 έτη

Τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται για την διεξαγωγή ενεργειακής επιθεώρησης του είναι τα εξής:

 • Ιδιοκτησιακό καθεστώς κτιρίου
 • Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διέυθυνση, Επάγγελμα)
 • Συμβόλαιο
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου δήλωσης Κτηματολογίου / Κωδικός ιδιοκτήσίας / Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ)
 • Οικοδομική άδεια (Δεν απαιτείται για κτίρια που ανεγέρθηκα πρίν τις 14/3/1983)
 • Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης οικοπέδου (Εάν υπάρχει)
 • Κάτοψη κτιρίου
 • Μελέτη θερμομόνωσης αν η οικοδομική άδεια εκδόθηκε μετά από τις 4/7/1979 και εως τις 30/9/2010. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης αν ο φάκελος έκδοσης της οικοδομικής άδειας υποβλήθηκε μετά την 1/10/2010.
 • Πιστοποιητικά υλικών εάν ο φάκελος έκδοσης υποβλήθηκε μετά την 1/10/2010
 • Λογαριασμοί ενεργειακών καταναλώσεων τελευταίου έτους (εάν υπάρχουν)
 • Πίνακας κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης
 • Φύλλο συντήρησης κεντρικής θέρμανσης.

Τεχνικό Γραφείο Ιωάννη Τσιουρή – Πολιτικός Μηχανικός

Επικοινωνήστε μαζί μας για να δώσουμε την οικονομική μας προσφορά, για την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου σας.