ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Σκοπός της εκτίμησης ενός ακινήτου είναι αποτίμηση της αγοραίας (εμπορικής) αξίας του, σε δεδομένη χρονική στιγμή. Η αξία ενός ακινήτου εξαρτάται από πλήθος παραγόντων όπως είναι τα δεδομένα της αγοράς ακινήτων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ακινήτου, η γενικότερη κατάσταση της οικονομίας.

Τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται για να πραγματοποιηθεί η εκτίμηση της αξίας ενός ακινήτου είναι:

ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ

Στη συνέχεια γίνεται αυτοψία στο χώρο και ο εκτιμητής, καταγράφει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την αξία του ακινήτου. Τέλος με χρήση καθορισμένης μεθοδολογίας καταλήγει στην αποτίμηση της αξίας του.

ο πολιτικός μηχανικός δίνει τα κλειδιά στους ιδιοκτήτες

Τεχνικό Γραφείο Ιωάννη Τσιουρή – Πολιτικός Μηχανικός

Επικοινωνήστε μαζί μας για να δώσουμε την οικονομική μας προσφορά, για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου σας.