ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO

Ποιότητα είναι ο βαθμός κατά τον οποίο το σύνολο των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας ικανοποιεί τις απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού στο οποίο απευθύνεται. Όπως είναι λογικό, σκοπός κάθε επιχείρησης είναι η παροχή προϊόντων / υπηρεσιών οι οποίες ικανοποιούν ή και ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών τους.

Διαχείριση ποιότητας είναι το σύνολο των διαδικασιών / ενεργειών που πρέπει να πραγματοποιηθούν προκειμένου το παραγόμενο προϊόν ή υπηρεσία να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές. Να διευκρινίσουμε ότι η διαχείριση ποιότητας δεν αφορά μόνο τον ποιοτικό έλεγχο, αλλά και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας μιας επιχείρησης.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σκοπός ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι το παραγόμενο αγαθό (προϊόν ή υπηρεσία) να έχει πάντα σταθερή ποιότητα.

iso Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας προδιαγράφει το σύνολο των μέσων (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, προσωπικό, διαδικασίες) που απαιτούνται προκειμένου να εφαρμοστεί σωστά η διαχείριση ποιότητας. Σκοπός του συστήματος διαχείρισης ποιότητας είναι η τήρηση και η βελτίωση των χαρακτηριστικών του παραγομένου προϊόντος.

ISO 9001 : προδιαγράφει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί μια επιχείρηση προκειμένου το παραγόμενο προϊόν της να είναι σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του καταναλωτή

ISO 22000 : εφαρμόζεται σε βιομηχανίες / βιοτεχνίες τροφίμων. έχει σκοπό τον έλεγχο του προϊόντος σε όλα τα στάδια παραγωγής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του προϊόντος από την παραγωγή του έως την κατανάλωση.

Τεχνικό Γραφείο Ιωάννη Τσιουρή – Πολιτικός Μηχανικός

Η πολυετής εμπειρία του τεχνικού γραφείου στην εκπόνηση και εφαρμογή μελετών συστημάτων ποιότητας, είναι εγγύηση για το αποτέλεσμα της δουλειάς μας.