Βεβαίωση Μηχανικού Πάτρα

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι υποχρεωτικό για κάθε δικαιοπραξία που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση (πώληση) ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ή και σε οικόπεδο, να εκδίδεται βεβαίωση μηχανικού.

Η βεβαίωση μηχανικού πιστοποιεί πως στο ακίνητο δεν έχουν γίνει αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης, ή πως οι αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης έχουν τακτοποιηθεί με κάποιον από τους νόμους περί αυθαίρετης δόμησης.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας για την έκδοση της βεβαίωσης μηχανικού είναι τα εξής:

  • Στέλεχος οικοδομικής άδειας
  • Τοπογραφικό διάγραμμα
  • Εγκεκριμένα από την πολεοδομία σχέδια (κατόψεις, τομές, όψεις κλπ)
  • Τίτλους ιδιοκτησίας
  • Νομιμοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση ύπαρξης αυθαιρεσίας
  • Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Στη συνέχεια γίνεται επί τόπου αυτοψία στο ακίνητο και έλεγχος της ορθής εφαρμογής των εγκεκριμένων μελετών. Εφόσον διαπιστωθεί πως δεν υπάρχει κάποια αυθαιρεσία εκδίδεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Τεχνικού Επιμελητηρίου, η βεβαίωση μηχανικού.

Βεβαίωση Μηχανικού

ΕΜΕΙΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε την οικονομική μας προσφορά, για την έκδοση  βεβαίωσης μηχανικού για το ακίνητό σας.